ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14464
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month118
LastMonth Last Month207
ThisYear This Year1,034
LastYear Last Year2,618

-  ชื่อ นาย วิศวะ  สื่อสุวรรณ

- ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

-  สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

-  Email-address (มหาวิทยาลัย) wisawa@webmail.npru.ac.th

-  Email-address (อื่น) wisawa.ws@gmail.com

-  โทรศัพท์มือถือ 082-9776767

-  โทรศัพท์ที่ทำงาน -

-  ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85  ถนนมาลัยแมน  ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

- ประวัติการศึกษา

    ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ-เครือข่ายคอมพิวเตอร์

    ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ-พัฒนาซอฟแวร์

- ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

    เกษรินทร์ ชาวเกวียน, วิศวะ สื่อสุวรรณ, วนิดา ชัยชนะ, เอกนรา จันดา ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดการสุกของแตงโมด้วยเสียงเคาะลักษณะสีและลวดลายบนผิวเปลือกกแตงโม การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้คณะสำนักกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวันที่8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 จ.อุบลราชธานี

- ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา

   - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

               - เขียนโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่