ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
10340
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month11
LastMonth Last Month76
ThisYear This Year175
LastYear Last Year1,319

 

blush ผลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ blush

 

<h2 class="paper-authors" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(51, 51, 51); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: larger; list-style: none; background-color: rgb(255, 255, 255); font-family: " roboto="" condensed",="" helveticaneue-condensedbold,="" "arial="" sans-serif="" !important;"="">, Faculty of Humanities and Social Sciences, Nakhonpathom Rajabhat University, Thailand, Thailand

 

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference in New Orleans, Louisiana, United States ISBN 978-1-939797-02-5 Publisher: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Waynesville, NC USA

 

2. การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(วลีรัตน์ เล้าอรุณ. 2560, 40-47)

3. The guideline of elderly tourist guides curriculum development for Koh Lad E-Tan subdistrict, Nakhon Pathom province. 

(Waleerath Laoarun. 2018: 213-216.)

4. The study of factors that affect making decision of agro-tourism at Klong Mahasawat Community, Putthamonthon District, Nakhon Pathom Province. 

(Waleerath Laoarun. 2018: 187-192.)