ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
8972
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month31
LastMonth Last Month95
ThisYear This Year126
LastYear Last Year1,934

 

blush ผลงานวิจัยและงานตีพิมพ์ blush

 

2. การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพโดยการบูรณาการการสอนแบบเน้นภาระงานกับการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

(วลีรัตน์ เล้าอรุณ. 2560, 40-47)

3. The guideline of elderly tourist guides curriculum development for Koh Lad E-Tan subdistrict, Nakhon Pathom province. 

(Waleerath Laoarun. 2018: 213-216.)

4. The study of factors that affect making decision of agro-tourism at Klong Mahasawat Community, Putthamonthon District, Nakhon Pathom Province. 

(Waleerath Laoarun. 2018: 187-192.)