1 รับออกแบบและวางระบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 2000-2009

   1.1   ด้วยโปรแกรม Quick Book Account v 6 และ Quick Book Premier and Accounting 2006 -2009

   1.2   ด้วยโปรแกรม Myob v 1-19

   1.3   ด้วยโปรแกรม Peachtree v 2000 - 2009

2 สอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2006-2014

    2.1 สอนการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานบัญชี โปรแกรมที่ใช้สอน Quickbook enterprise, Myob, Peachtree, Sage enterprise(ERP), Microsoft Accounting 2008-2009, Microsoft Dynamic GP Modules(ERP), Vmware Workstation, Cd organizer, Autoflight, Express

    2.2 สอนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ การออกแบบระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรม Ms Access

    2.3 สอนวิชา บัญชีชั้นต้น และการวางแผนภาษีอากร