ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
2397
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month58
LastMonth Last Month96
ThisYear This Year694
LastYear Last Year735

          เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บ ศิลปะและมโนทัศน์การออกแบบเว็บ การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูลสำหรับเว็บ การวางโครงสร้างเนื้อเรื่อง รูปแบบของจอภาพ การจัดวางข้อมูลในเว็บ การใช้สีในเว็บองค์ประกอบพื้นฐานของเว็บ การเคลื่อนไหวและการกำหนดทิศทาง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย การออกแบบเว็บโดยคำนึงถึงการใช้งาน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างเว็บเพจ ภาษา HTML กับการสร้างเว็บเพจ ภาษาสคริปต์ที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บ และการสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต ศึกษาถึงโมดูลบนเครื่องแม่ข่าย การใช้งานคุกกี้ การติดต่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล การปรับแต่งประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน การเขียนโปรแกรมในฝั่งของบราวเซอร์ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

          หลักการและทฤษฎีของคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน การสร้างสรรค์งานกราฟิกกระบวนการของการ์ตูนแอนิเมชัน เทคนิคการระบายสี และการให้แสงและเงา ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับการสร้างกราฟิกและแอนิเมชันเพื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดเอกสาร