ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
14585
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month163
LastMonth Last Month195
ThisYear This Year2,354
LastYear Last Year2,445

Term 2/2558

4143504 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ [มคอ.3]

คำอธิบายรายวิชา

หลักนิติศาสตร์เบื้องต้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์และการคุ้มครอง สิทธิบัตร  เครื่องหมายการค้า การคุ้มครองการออกแบบวงจรรวม กฎหมายโทรคมนาคม กฎหมายการค้า ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายว่าด้วยพาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ บริบท ทางสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรม กฎ และนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิด ขึ้นกับสังคม จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการศึกษากรณีการกระท าผิดกฎหมาย และจริยธรรม


4143604 การประยุกต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา [มคอ.3]

คำอธิบายรายวิชา

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับงานด้านการศึกษาที่หลากหลาย ศึกษา แหล่งข้อมูล และระบบจัดการโดยอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศึกษา


4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์