Statistics Statistics
17002
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday14
ThisMonth This Month223
LastMonth Last Month132
ThisYear This Year1,145
LastYear Last Year3,971

ประวัติด้านผลงาน

2554  วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ทดสอบ