รายวิชา (Courses)

7103102 ปฎิบัติการพัฒนาการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเว็บเพจ ดาวน์โหลดเอกสาร
  Webpage Design and Programming Workshop  
 

เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บการสร้างและการออกแบบเว็บที่ผู้ใช้เป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิค เครื่องมือและกระบวนการที่สร้างเว็บตามความต้องการของผู้ใช้ การใช้ภาษา XHTML และการประยุกต์ซอฟแวร์มัลติมีเดียเพื่อช่วยในการออกแบบ การสร้างภาพเคลื่อนไหวและการโต้ตอบ ภาษาสคริปต์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนเว็บและการสร้างหน้าเว็บแบบพลวัต ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์

 
     
7153204 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
  Human Computer and Interaction  
  พื้นฐานและการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการทางจิตวิทยาของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การประเมินส่วนติดต่อกับผู้ใช้วิศวกรรมด้านประโยชน์การใช้งาน การวิเคราะห์งาน การออกแบบโดยคานึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การทำต้นแบบ แบบจำลองแนวความคิดและการใช้คำเปรียบเทียบ เหตุผลในการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบหน้าต่างเมนูและคำสั่ง การติดต่อโดยใช้เสียงพูดและภาษาธรรมชาติ เวลาที่การตอบกลับและการตอบสนอง การใช้สี รูปสัญลักษณ์ เสียง การทำให้เป็นสากล การทำให้เข้ากับท้องถิ่น สถาปัตยกรรมและเอพีไอของส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้  
     
7153104 การทำงานเป็นทีมและการนำเสนองาน ดาวน์โหลดเอกสาร
  Information and Communication Technology  
  การสร้างความน่าเชื่อถือและการนำเสนอเหตุผลเพื่อใช้ในการสรุปหรือตัดสินใจ ทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น การเข้าใจแรงกระตุ้นของผู้อื่น การทางานเป็นทีม หลักการสื่อสารด้วยปากเปล่าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับบุคคลอื่นหรือการนำเสนอ กลยุทธ์ในการฟัง การแนะนำ การเจรจาต่อรอง ทักษะการพูด การเขียน การใช้รูปภาพประกอบการนาเสนอสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ หลักการเขียนเอกสารทางเทคนิคประเภทของเอกสาร เทคนิคการรวบรวมเอกสาร การเขียนเอกสาร รวมถึงการนำเสนอการใช้ตาราง รูปภาพ และเอกสารอย่างอิงอย่างเหมาะสม  
     
7154111 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
  Preparation for Work Experience in Software Engineering  
 

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

 
     
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  Information and Communication Technology  
  ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคา ด้านตารางคานวณ ด้านการนาเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์  
     
7122701 ระบบปฏิบัติการ ดาวน์โหลดเอกสาร
  Operating System  
  ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจำ ระบบรับเข้าและส่งออก การจัดการแฟ้มข้อมูล การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันระบบปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติการศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูป และการประยุกต์โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการศึกษา  
     
7131401 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
  Principle to Computer Programming  
  ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบอัลกอริทึม  ภาษาคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของโปรแกรม ข้อมูลและการดำเนินการกับข้อมูล  การรับและแสดงผลข้อมูล การควบคุมคำสั่งทำงาน  โปรแกรมย่อย  ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัยภาษาระดับสูง