Statistics Statistics
7849
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month44
LastMonth Last Month70
ThisYear This Year505
LastYear Last Year817

รายวิชา เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (3592102)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิทยาเขต / คณะ / กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียดทั่วไป

1.  รหัสและชื่อรายวิชา

     3592102        เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 (Macro-Economics 1)

2.  จำนวนหน่วยกิต

      3      หน่วยกิต (3 – 0 - 6)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

     3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

     3.2 ประเภทรายวิชา      วิชาเอกบังคับ

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน          

     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา

     4.2 อาจารย์ผู้สอน อ.สุประวีณ์ ศิรินุกุลวัฒนา

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

      ภาคการศึกษาที่ 2   ชั้นปีที่ 2

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)   ไม่มี

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) ไม่มี

8.  สถานที่เรียน                                  

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดวิชาครั้งล่าสุด

      24 ธันวาคม 2558

10.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

10.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงกลไกระบบเศรษฐกิจ           

10.2  เพื่อให้ผู้นักศึกษาสามารถเข้าใจถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคได้

11.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกลไกของระบบเศรษฐกิจ และเข้าใจถึงเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มหภาคได้ โดยในการศึกษามีการนำเสนอภาวางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ตลอดรวมการใช้นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขหรือเพื่อให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล

12.  คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทำงาน ระดับเงินเฟ้อเงินฝืด การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

ดาวโหลด มคอ.3