ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21183
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month223
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year991
LastYear Last Year2,606

 

9923205     การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ                                             3(2-2-5)

                   Persuasion for Communication

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ องค์ประกอบ กระบวนการ ประเภทของสื่อ และเครื่องมือการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ การประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพื่อการออกแบบและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในบริบทต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร การโฆษณาและสื่อสารการตลาด การสื่อสารสุขภาพและการสื่อสารการเมือง ฯลฯ  การวิเคราะห์บริบท ปัจจัยความสำเร็จ และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การประเมินประสิทธิผล และจริยธรรมการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 

course description

Meaning, importance, approaches and theories of persuasive communication .the elements, processes, types of media, and tools for persuasive communication. The application of approaches and theories of  persuasive communication in designing and improving strategic communication for persuasion in many contexts; the public relations and organizational communication, advertising and marketing communication, health communication and political communication etc.  The  analysis of context, success factors and impact of persuasive communication. The evaluation of the effectiveness and ethics in persuasive communication.

 

ดาวโหลด มคอ.3 รายวิชา