ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7536
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month91
LastMonth Last Month151
ThisYear This Year1,472
LastYear Last Year2,447

 

คำอธิบายรายวิชา

 

ความหมาย ความสำคัญของสื่อพื้นบ้าน ประเภทของสื่อพื้นบ้านในภาคต่างๆ ธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบ และผลกระทบของสื่อพื้นบ้าน การประยุกต์ใช้

สื่อพื้นบ้านให้เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสื่อพื้นบ้านในท้องุถิ่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชนและ

นักประชาสัมพันธ์เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมสื่อพื้นบ้าน

 

ดาวโหลด มคอ. รายวิชา