ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
21178
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month218
LastMonth Last Month220
ThisYear This Year986
LastYear Last Year2,606

 

 

9923203      การบริหารงานสื่อมวลชนสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์                              3(2-2-5)

                   Administration for Strategic Media Relations

คำอธิบายรายวิชา

                    ความหมาย และความสำคัญของงานสื่อมวลชนสัมพันธ์  แนวคิดและทฤษฎีการบริหารงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ การวางแผนและออกแบบกลยุทธ์การทำงานสื่อมวลชนสัมพันธ์  การบริหารจัดการกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ต่าง ๆ  เช่น  การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม CSR เป็นต้น

course description

                   Meaning and importance of media relations.  The approaches  and theories of administration in media relations. The strategic planning and designing of media relations. The management of media relations activities; the press conference, special events in public relations, corporate social responsibility activities etc.

ดาวโหลด มคอ.3 รายวิชา