ดร.สุชาดา  แสงดวงดี

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

มือถือ 0909766685

email: ss_jim1@yahoo.com

Statistics Statistics
7257
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday9
ThisMonth This Month172
LastMonth Last Month177
ThisYear This Year1,193
LastYear Last Year2,447

 

9913113  การวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสาร (planning and communication strategy)

 

คำอธิบายรายวิชา 

 

หลักการ เทคนิคการวางแผนและกลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารประเภทต่างๆ ทั้งในการสื่อสารองค์กร การสื่อสารมวลชน การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารระหว่างบุคคล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบการสื่อสาร บริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเพื่อวางแผนการสื่อสารรวมทั้งการเลือกสื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการสื่อสารและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การและกิจกรรมทางการสื่อสาร

 

course description

 

Principle, technique of planning and determining communication strategy in many contexts; organizational communication, mass communication, interpersonal communicaiton. The problem analysis occured in communication systems before planning and selecting media and activities apropriate for the efficency of communication and organization goals.

 

ดาวโหลด มคอ.3 รายวิชา