ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์

-------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
7862
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month112
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year1,673
LastYear Last Year1,473

ภาระงานสอน :   

                     รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ            รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์              

                     รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ    รายวิชาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

                     รายวิชาเทคโนโลยีโมบายพาณิชย์            รายวิชาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ

                     รายวิชาระบบสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์           

   

รายวิชา แนวการสอน มคอ.3
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์     pdf pdf
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ   pdf pdf