จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
51127
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday36
ThisMonth This Month241
LastMonth Last Month962
ThisYear This Year11,805
LastYear Last Year11,715

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

 

 

 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกช่วงอายุ ทุกระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน การช่วยเหลือและจัดการผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บระบบต่างๆ ภาวะช็อค และการช่วยฟื้นคืนชีพ การจัดการภัยพิบัติ การพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

มคอ 4.

LMS