จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
46998
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday43
ThisMonth This Month466
LastMonth Last Month1,104
ThisYear This Year7,676
LastYear Last Year11,715

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ calendar

 

 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกช่วงอายุ ทุกระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน การช่วยเหลือและจัดการผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บระบบต่างๆ ภาวะช็อค และการช่วยฟื้นคืนชีพ การจัดการภัยพิบัติ การพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

มคอ 4.

LMS