จุฑาทิพย์  เทพสุวรรณ์

สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

            คณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
54040
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday38
ThisMonth This Month838
LastMonth Last Month793
ThisYear This Year2,312
LastYear Last Year12,406

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ npru 

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nurse npru

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ lms

 

 

 

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาความเจ็บป่วยฉุกเฉินทุกช่วงอายุ ทุกระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน การช่วยเหลือและจัดการผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยและสาธารณภัย ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การช่วยเหลือเพื่อแก้ไขภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บระบบต่างๆ ภาวะช็อค และการช่วยฟื้นคืนชีพ การจัดการภัยพิบัติ การพยาบาลแบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว โดยใช้หลักกระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล

มคอ 4.

LMS