บทความวิจัย

 

Study of Students' Behavior in Copying and not Handing in Homework or Assignment

 

in Course information literacy skills, in the academic year 2556.

 *paikaw.keaw@gmail.com

 

Abstract

            This classroom action research aims to determine the causes of Students' Behavior in Copying and not Handing in Homework or assignment. and to gather information for finding  solutions in the future study. The population of this study was  35 students majoring in Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)  55/101 in faculty of Humanities and Social Sciences at Nakorn Pathom Rajabhat University, enrolled in Information Literacy Skills course in the academic year 2013. The data collection tool was a questionnaire concerning Students’ behavior in copying and not handing in homework or assignment in Information Literacy Skills course. The statistics used for data analysis was percentage.  The result of this study showed that the top 5 causes of students’ behavior in copying were that talking or playing while learning, followed by work difficulty, dislike or incapability in the subject, not having enough time and using communications equipment while studying, respectively. The least significant cause of student's behavior in copying exercise was not having textbook.  The top 5 causes of student's behavior  in not handing in homework or assignment were that  wanting to copy  friend’s work in the classroom, followed by having too much homework or assignment,  not finish the work, too difficult homework and playing computer games, internet, or smart phone respectively. The least significant cause of student's behavior in not handing homework or assignment was not giving priority to homework or assignment.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Keywords: copying, homework, information literacy skills

 

 

 

-------------------------------