การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สโรชา บุเมิง และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2563). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (9-10 กรกฎาคม 2563), 9 หน้า, 768-776. นครปฐม.


การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบ ซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวารวดี

ข้อมูลบรรณานุกรม:

วสันต์ อำพลพงษ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2563). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบ ซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง ไมโครบิท สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทวารวดี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (9-10 กรกฎาคม 2563), 10 หน้า, 750-759. นครปฐม.


การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ฉัตรชนก ภู่ระหงษ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2562). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรื่อง การใช้งาน Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (11-12 กรกฎาคม 2562), 10 หน้า, 2252-2261. นครปฐม.


การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง)

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และตระการ แซ่ลิ้ม. (2562). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งาน Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (8 มีนาคม 2562), 7 หน้า, 206-212. ปทุมธานี.


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และวิภาวินี มีใจใส. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง อินเทอร์เน็ตและบริการออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (8 มีนาคม 2562), 7 หน้า, 188-194. ปทุมธานี.


ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)

ข้อมูลบรรณานุกรม:

พรรณิภา แสนพรม และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2562). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง). การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (5 มีนาคม 2562), 8 หน้า, 1321-1328. มหาสารคาม.


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ชีวิตสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม

ข้อมูลบรรณานุกรม:

เอกลักษณ์ ศรีนาค และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ชีวิตสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม. การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (5 มีนาคม 2562), 8 หน้า, 237-244. มหาสารคาม.


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 9 หน้า, 1836-1844. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประ

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ศิริพร อำนวย อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 11 หน้า, 372-382. นครปฐม.


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สันติ แซ่เซ็น และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 10 หน้า, 468-477. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สุริยา พันธุ์แตง และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 9 หน้า, 439-447. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลำเหย

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ชลิดา แพทย์ใจสินธ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลำเหย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (7-8 ธันวาคม 2560), 11 หน้า, 1067-1077. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปาริตตา ทองวิสุทธิ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (7-8 ธันวาคม 2560), 11 หน้า, 1097-1107. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สุชาดา ยนต์ประเสริฐ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (7-8 ธันวาคม 2560), 10 หน้า, 1000-1009. นครปฐม.


การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และณมน จีรังสุวรรณ. (2556). การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 (6-7 ธันวาคม 2556), 9 หน้า, 1933-1941. นครปฐม.


Effects of Reasonable Inquiry-Based Learning System on Cloud Learning to Enhance Undergraduate Students' Critical Thinking

Bibliography:

Thaiposri, P., & Piriyasurawong, P. (2017). Effects of Reasonable Inquiry-Based Learning System on Cloud Learning to Enhance Undergraduate Students' Critical Thinking. Proceedings of 2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (April 4-6, 2017), 15 pages, 314-328. Kyoto, Japan.