ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7843
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month153
LastMonth Last Month272
ThisYear This Year1,785
LastYear Last Year2,831

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ณัฐกัณณ์ ไซพันธ์แก้ว และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หลักภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 9 หน้า, 1836-1844. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประ

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ศิริพร อำนวย อารีรัตน์ แก้วประดิษฐ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนประการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 11 หน้า, 372-382. นครปฐม.


การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สันติ แซ่เซ็น และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 10 หน้า, 468-477. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สุริยา พันธุ์แตง และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2561). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยาการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (29-30 มีนาคม 2561), 9 หน้า, 439-447. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลำเหย

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ชลิดา แพทย์ใจสินธ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดลำเหย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (7-8 ธันวาคม 2560), 11 หน้า, 1067-1077. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปาริตตา ทองวิสุทธิ์ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (7-8 ธันวาคม 2560), 11 หน้า, 1097-1107. นครปฐม.


ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย

ข้อมูลบรรณานุกรม:

สุชาดา ยนต์ประเสริฐ และปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี. (2560). ผลการใช้บทเรียนอีเลิร์นนิงร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดลำเหย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (7-8 ธันวาคม 2560), 10 หน้า, 1000-1009. นครปฐม.


การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ข้อมูลบรรณานุกรม:

ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี และณมน จีรังสุวรรณ. (2556). การออกแบบรูปแบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประเมินตามสภาพจริง รายวิชาโครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 (6-7 ธันวาคม 2556), 9 หน้า, 1933-1941. นครปฐม.


Effects of Reasonable Inquiry-Based Learning System on Cloud Learning to Enhance Undergraduate Students' Critical Thinking

Bibliography:

Thaiposri, P., & Piriyasurawong, P. (2017). Effects of Reasonable Inquiry-Based Learning System on Cloud Learning to Enhance Undergraduate Students' Critical Thinking. Proceedings of 2017 International Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education, and e-Technology (April 4-6, 2017), 15 pages, 314-328. Kyoto, Japan.