อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7412
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month74
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year1,496
LastYear Last Year1,719

ประวัติส่วนตัว                          

ชื่อ-สกุล                       นางสาวณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

วันเกิด                         4 กุมภาพันธ์ 2520

อายุ                              38 ปี

ที่อยู่                             99/262 หมู่ 6 ต.บางแขม อ.เมือง จ. นครปฐม 73000

การศึกษา                     ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สถาบันราชภัฏนครปฐม (2539-2543)

                                    ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (2547-2550)

                                    ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร หลักสูตรและการสอน กลุ่มการสอนภาษาอังกฤษ

ประวัติการทำงาน       

2543-2544                   บริษัทแคลคอมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่ง shipping and planning

2544-2545                   วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง หมวดวิชาพื้นฐาน (ภาษาอังกฤษ)

2545-ปัจจุบัน              มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ผลงาน

 • วิทยากรอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียน เขตการศึกษา 5 เรื่อง เทคนิคการสอนและการประเมินผลการสอนภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550
 • วิทยากร วิชาภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจท่องเที่ยว หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมพลตำรวจ (พิเศษ) กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 7  พ.ศ. 2545-2547
 • อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ “โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต” พ.ศ. 2550-2553
 • คณะกรรมการจัดทำชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2545-2546
 • คณะกรรมการจัดทำแบบเรียน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร พ.ศ. 2548
 • คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับโปรแกรมวิชาและคณะ พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
 • คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา กลุ่มภาษาอังกฤษ หลักสูตรหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก (TQF) พ.ศ. 2553
 • คณะกรรมการประจำหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (ค.บ.)         พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
 • อาจารย์ผู้ควบคุมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน
 • ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555-2557
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม 2545-ปัจจุบัน
 • วิทยากร วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี พ.ศ. 2547

 

การฝึกอบรม

 • ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2543
 • อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำเครื่องมือวัดและประเมินมาตรฐาน” พ.ศ. 2543
 • เข้าร่วมประชุม the Annual 28th Thailand TESOL International Conference “English Language Teaching : Progress in Practice and Policy พ.ศ. 2550
 • เข้าร่วมการอบรม “Preparing English for TOEFL (iBT) พ.ศ. 2550
 • Study short courses at California State University 2012