อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7414
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month76
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year1,498
LastYear Last Year1,719

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

แหล่งงบประมาณ       [  ]  1. งบประมาณแผ่นดิน     [  ]  2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย           

ประเภทงบประมาณ      [  ] 1. งบพื้นฐานกลาง                    [  ] 3. งบพัฒนา/จุดเน้น(หน่วยงาน)

                             [  ] 2. งบดำเนินงาน                        [  ] 4. งบพัฒนา/จุดเน้น(ส่วนกลาง)

 

1. โครงการ   เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู   รหัสโครงการ .................................................................

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  หน่วยงาน โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

3. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คู่คุณธรรม มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาสทางการศึกษา และ

    ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

     กลยุทธ์ 1 พัฒนามาตรฐานบัณฑิต

     ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต

4. โครงการสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

     แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิต

     โครงการ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

5. หลักการและเหตุผล

ลักษณะประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  คือ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนในสถานการณ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย ดังนั้นการจัดให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/สถาบันภาษา การสร้างสื่อการเรียนการสอน และการสัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสังเกตบริบทของการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้เรียนรู้และสังเกตการจัดการเรียนการสอน ระบบการจัดการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา/สถาบันภาษาเหล่านั้น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตได้

 

 

6. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชน อาชีวะ กรมสามัญ และการศึกษานอกโรงเรียน

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาได้

3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน

4. นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

7. กลุ่มเป้าหมาย

          นักศึกษาสายครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ

8. รูปแบบกิจกรรม

1. ศึกษาดูงานโรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันภาษา

2. สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษและการสร้างสื่อการเรียนการสอน

9. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียน/สถานศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

10.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (Output)

กิจกรรม

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ปี 2555

ปี 2556

ไตรมาส 1

(ต.ค.55 – ธ.ค.55)

ไตรมาส 2

(ม.ค.56 – มี.ค.56)

ไตรมาส 3

(เม.ย.56 - มิ.ย.56)

ไตรมาส 4

(ก.ค.56 - ก.ย.56)

ศึกษาดูงานโรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันภาษา

- ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

- ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

%

 

80

70

 

80

70

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษและสร้างสื่อการเรียนการสอน

- ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

- ความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

%

 

80

70

 

 

 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมจากศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเอกชน อาชีวะ กรมสามัญ และการศึกษานอกโรงเรียน

2. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาได้

3. นักศึกษามีความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนจริงในโรงเรียน

4. นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน

 

 

12. แผนการดำเนินงาน  

กิจกรรม

หน่วยนับ

รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน(บาท)

ปี 2555

ปี 2556

ไตรมาส 1

(ต.ค.55 – ธ.ค.55)

ไตรมาส 2

(ม.ค.56 – มี.ค.56)

ไตรมาส 3

(เม.ย.56 – มิ.ย.56)

ไตรมาส 4

(ก.ค.56 – ก.ย.56)

ศึกษาดูงานโรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันภาษา

บาท

 

 

48,000

 

64,000

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษและสร้างสื่อการเรียนการสอน

บาท

 

 

50,000

 

 

 

13. งบประมาณที่ใช้

กิจกรรม

รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คุณลักษณะครุภัณฑ์/รูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดรายจ่าย

จำนวนเงิน

ศึกษาดูงานโรงเรียน/สถานศึกษา/สถาบันภาษา

- ค่าเช่ารถปรับอากาศ

- ค่ากระเช้าของขวัญ

ค่าใช้สอย

ค่าใช้สอย

105,000

7,000

สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษและสร้างสื่อการเรียนการสอน

- ค่าตอบแทนวิทยากร

- ค่าวัสดุ

ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ

30,000

20,000

 

 

รวมทั้งสิ้น

162,000

 

14. แนวทางการประเมินโครงการ

      สิ่งที่ต้องการประเมิน

- ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ

- ความรู้ที่ได้รับต่อการเข้าร่วมโครงการ

      วิธีที่ใช้ในการประเมิน

          แบบสอบถาม

      ผู้ประเมิน

ผู้เข้าร่วมโครงการ