อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7725
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month215
LastMonth Last Month172
ThisYear This Year1,809
LastYear Last Year1,719

1500106 : English for Communication

 

คะแนนเก็บ 70 คะแนน

  • สอบกลางภาค (บทที่ 1-5)                                              20 คะแนน
  • สอบพูด 1 พูดแนะนำตัว+ประวัติส่วนตัว                              10 คะแนน
  • สอบพูด 2 พูดบรรยายลักษณะบุคคล+บุคลิก+การแต่งกาย      10 คะแนน
  • รายงาน : สรุปบทที่ 6-10                                                        20 คะแนน
  • คะแนนความรับผิดชอบ ส่งงานและสอบตามเวลา                   10 คะแนน

 

คะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน (บทที่ 6-10)

 

  • สอบกลางภาค และสอบพูดครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553
  • สอบปลายภาค+สอบพูดครั้งที่ 2+ส่งรายงาน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553