อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7726
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month216
LastMonth Last Month172
ThisYear This Year1,810
LastYear Last Year1,719

แนวการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา                1500118                ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

จำนวนหน่วยกิต                   3(3-0-6)                         English for Science 2

หลักสูตร               ศิลปศาสตร์                                           ประเภทของรายวิชา    วิชาพื้นฐาน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน      ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

รหัสอาจารย์         -                              E-mail : -                                                             Tel : -

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน               2/2555  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               -

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน            -

สถานที่เรียน        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

Students are able to:

  1. use vocabulary in science, technology and industry.
  2. acquire communication skills based on real workplace scenarios.
  3. Reinforce major language points (grammar) necessary for their work.
  4. Develop comprehension and analysis of different scientific text and articles

คำอธิบายรายวิชา

                To develop students’ integrated skills in English Communication for Science. The course includes understanding technical and scientific vocabularies; taking notes; describing diagrams, systems and features; writing sentences from given notes, writing emails and letters; etc. It is also designed to develop a variety of reading strategies through authentic texts.

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1-2

 

 Key to success

Unit 1 What is being defined?

6

-Introduction of the course.

- Match the pictures with the definitions.

- Self study about making a definition

- Identify which is a definition

- Identify the parts of definition

- Put in the missing information in the table

- Listen and fill the missing information

- Write different patterns of definition

Read the passages and answer the questions

 

3-4

Unit 2 How can objects be classified?

6

-Identify the group of objects

- Self study about making classification

- Write the diagram

- Write classifications from the diagram

- Read and listen to the passages and write the diagrams

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

5-6

Unit 3 How things are similar or different?

6

- Look at the pictures and complete the sentences

- Self study about making comparison and contrast

- Complete the sentences using comparative and superlative

- Look at the bar and answer the questions

- Read the passages, answer the questions and complete the table

 

7-8

Unit 4 Why is equipment faulty?

6

- Look at the pictures and answer the questions

- Self study about stating cause and effect

- Identify cause and effect in the sentences

- Match causes and effects

- Write sentences stating causes and effects

- Read the passages and answer the questions

- Complete diagram and table

 

9-10

Midterm test

-

Take midterm test

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

11-12

Unit 5 How to operate the equipment

6

- Listen to the passage and answer the questions

- Self study about giving instructions

- Match the pictures with instructions

- Complete the table

- Rearrange the instructions

- Complete the conversation

 

13-14

Unit 6 How things are made

6

- Discuss the questions

- Listen to the passage and complete the missing information

- Self study about describing process

- Rewrite the sentences into the passive

- Complete the description

- Complete the diagram

- Identify the passive sentences

- Read the passages and answer the questions

 

15-16

Presentation projects

6

- Present the projects

 

17-18

Handle the exhibition

6

- Show and present the science exhibition

 

19-20

Final Examination

-

Take the final exam

 

 

 

การวัดและประเมินผล

การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์

ที่กำหนด

สัดส่วนของการประเมินผล

(1)

สอบ

 

 

 

  

-  สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 9-10

20%

 

 

-  สอบปลายภาค

สัปดาห์สุดท้าย

30%

(2)

การเข้าชั้นเรียน

ตลอดเทอม

10%

(3)

การนำเสนอและนิทรรศการ

ตลอดเทอม

20%

(4)

งานที่ได้รับมอบหมายในและนอกชั้นเรียน

ตลอดเทอม

20%

 

เกณฑ์การประเมินผล

                80           -              100                         =             A

                75           -              79                          =             B+

                70           -              74                          =             B

                65           -              69                          =             C+

                60           -              64                          =             C

                55           -              59                          =             D+

                50           -              54                          =             D

                 0            -              49                          =             E

 

 เอกสารและตำราหลัก

English for Science and Technology

 

เอกสารและข้อมูลสำคัญ

                -

 

เอกสารและข้อมูลแนะนำ

                -