อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7416
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month78
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year1,500
LastYear Last Year1,719

แนวการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา                1552613                ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 1

จำนวนหน่วยกิต                   3(3-0-6)                         English for Torism and Hotel Business 1

หลักสูตร               ศิลปศาสตร์                                           ประเภทของรายวิชา    วิชาเอก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน      ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

รหัสอาจารย์         -                              E-mail : -                                                             Tel : -

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน               2/2555  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               -

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน            -

สถานที่เรียน        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

Students are able to:

  1. identify types and services of the travel agency and the hotel
  2. use language to serve English-speaking tourists since their arrival at the airport, to the hotel, the travel agency, until their departure
  3. use vocabulary and expressions used in the services

คำอธิบายรายวิชา

                This course provides students with proficiency and knowledge about types and services of the travel agency and the hotel. Its focus is practice of using authentic language to serve English-speaking tourists since their arrival at the airport, to the hotel, the travel agency, until their departure. Vocabulary and expressions used in the services are also studied. Practical exercises are used to enhance students’ speaking with appropriateness and fluency. Also, topics of local interest or market potential are included to familiarize the students with the language and background of the industry. Visit to a 4 or 5 star hotel and a tour company to learn about the business is required.

 

 

 

 

 

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1-2

 

 Key to success

Unit 1 Working in travel and tourism

Unit 2 Being friendly and helpful

Unit 3 Dealing with enquiries

6

-Introduction of the course.

- Discuss the questions about the photos

- Discuss about the advertisement

- Complete the dialogue

- Write paragraph about work

- Do the role play

 

3-4

Unit 4 Different ways of travelling

Unit 5 Asking questions

Unit 6 Taking a booking

6

- Discuss the pictures

- Read the passage and fine the mistakes

- Match questions and answers

- Complete the dialogue

- Do role play

 

5-6

Unit 7 The best way to get there

Unit 8 Around the world

Unit 9 Organising a trip

6

- Study the time table and complete the sentences

- Match the countries and flags

- Read the E-mail and conclude

- Write and play the itinerary

- Do role play

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

7-8

Unit 10 Using the phone

Unit 11 How may I help you

Unit 12 Answing enquiries

Unit 13 Taking messages

6

- Discuss the questions

- Discuss the rules of using the phone

- Complete the dialogue

- Write the message from the note

- Do role play

 

9-10

Midterm test

-

Take midterm test

 

11-12

Unit 14 To and from the airport

Unit 15 Local knowledge

Unit 16 Offering and requesting

6

- Read the information and answer the questions

- Discuss the questions

- Make note about your city information

- Do role play

 

13-14

Unit 17 The check-in

Unit 18 Services in the hotel

Unit 19 Location of facilities

6

- Identify the sentences and rearrange the dialogue

- Complete the times

- Complete the dialogue

- Practice speaking

- Read brochure and fill in the missing words

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

15-16

Unit 20 Room services

Unit 21 Problems and Solution

Unit 22 In the restaurant 1

6

- Discuss about the menu

- Complete the dialogues

- Discuss the problems and give solution

- Read the dialogue and match with the illustrations

- Write the conversation

- Practice speaking

 

17-18

Unit 23 In the restaurant 2

Unit 24 Places to visit

Unit 25 The check-out

6

- Discuss about attractions in your own city

- Fill in the missing words in the sentences

-Read the passage and check true-false

- Practice speaking

 

19-20

Final Examination

-

Take the final exam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์

ที่กำหนด

สัดส่วนของการประเมินผล

(1)

สอบ

 

 

 

  

-  สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 9-10

20%

 

 

-  สอบปลายภาค

สัปดาห์สุดท้าย

30%

(2)

การเข้าชั้นเรียน

ตลอดเทอม

10%

(3)

การนำเสนอ

ตลอดเทอม

20%

(4)

งานที่ได้รับมอบหมายในและนอกชั้นเรียน

ตลอดเทอม

20%

 

เกณฑ์การประเมินผล

                80           -              100                         =             A

                75           -              79                          =             B+

                70           -              74                          =             B

                65           -              69                          =             C+

                60           -              64                          =             C

                55           -              59                          =             D+

                50           -              54                          =             D

                 0            -              49                          =             E

 

 เอกสารและตำราหลัก

English for the travel and tourism industry

English for Hotel Industry

 

เอกสารและข้อมูลสำคัญ

                -

 

เอกสารและข้อมูลแนะนำ

                -