อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7394
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month56
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year1,478
LastYear Last Year1,719

แนวการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา                1553801                ชื่อวิชา   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ       

จำนวนหน่วยกิต                   2(90)                             Preparation for Professional Field Experience in

                                                                    Business English

หลักสูตร               ศิลปศาสตร์                                           ประเภทของรายวิชา    วิชาเอก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน      ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

รหัสอาจารย์         -                              E-mail : -                                                             Tel : -

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน               2/2555  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               -

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน            -

สถานที่เรียน        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา

หลังจากที่เรียน รายวิชา  1553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจแล้ว นักศึกษาจะต้อง

  1. สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทำงานทั้งในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ
  2.  สามารถใช้ทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติได้
  3. สามารถบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ในการทำงานได้ทั้งในส่วนตัวและส่วน

 

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถฝึกใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจในสถานการณ์จริงต่างๆ รวมทั้งมีการฝึกภาคสนามเพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะในการทำงาน มีการฝึกออกภาคสนามและจัดทัศนศึกษาโดยนักศึกษาจัดขึ้นเองเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ เช่นทัศนศึกษาเกี่ยวกับโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน การตลาด การเงิน การธนาคาร บริษัทสิ่งพิมพ์ จัดแคมป์ภาษา และอื่นๆ และอธิบายถึงคุณลักษณะในการทำงานที่ดีในการทำงานในธุรกิจต่างประเทศด้วย

 

 

 

 

 

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1

แนะนำรายวิชา

- ระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนในการทำงาน

6

-  อาจารย์อธิบายรายวิชา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเรียน

-  อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการเข้าทำงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

-  อาจารย์บรรยายเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบเนื้อหา

-  อาจารย์และนักศึกษาอ่านบทความในตำราเรียน

-  อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูล เกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติตนเป็นบุคลากรที่ดีในหน่วยงานต่างๆ

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

2-3

Cover Letter & Resume

6

-  อาจารย์และนักศึกษาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นในการเขียนจดหมายแนะนำตัวและการเขียนประวัติย่อนำเสนอแก่หน่วยงานต่างๆ

 -  อาจารย์บรรยายเนื้อหา ยกตกอย่างประกอบเนื้อหา

-  อาจารย์และนักศึกษาอ่านตัวอย่างจดหมายแนะนำตัวและประวัติย่อในการสมัครงาน

-  นักศึกษาทดลองเขียน Cover Letter, CV, Resume

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

4-5

Conversations and Expressions in Use at Business work

6

-  อาจารย์บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับบทสนทนาที่จำเป็นในการใช้ในการทำงานในหน่วยงานต่างๆ

- ฝึกปฏิบัติโดยจำลองจากสถานการณ์จริง

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

6-8

Implementing MS Offices at Business Work

9

-  อาจารย์สาธิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นในการใช้ในการทำงานต่างๆ แก่นักศึกษา เช่น MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และอื่นๆ ที่จำเป็น

- กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติงานกับโปรแกรมต่างๆ และนำเสนอผลงานที่ปฏิบัติ

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

9-10

สอบกลางภาค

 

11-12

Faxes, Scanner, Workstations, Word typing (Thai and English)

6

-  อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาเรียนรู้การใช้งานในอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และไปเข้าฝึกพิมพ์ดีด (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) กับโปรแกรมพิมพ์ดีด

- สอบภาคปฏิบัติโดยมอบหมายชิ้นงานให้พิมพ์ และจับเวลา

 

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

13-15

Documentaries in Use

9

-  อาจารย์นำเอกสารที่เกี่ยวข้องพื้นฐานที่ใช้ในระบบราชการและเอกชนมาให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงต้นแบบ โครงร่างของชิ้นงานที่ใช้ในหน่วยงานภาครับและเอกชน

- จำลองสถานการณ์ให้นักศึกษาให้เขียนจดหมาย เอกสารโต้ตอบในสถานการณ์ที่กำหนดให้

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

16-18

Memos, Business Letters, Advertisements, Posters

9

-  อาจารย์บรรยายวิธีและภาษาในการเขียนจดหมาย โฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประกาศที่ดี

- สาธิตวิธีการเขียนเอกสารต่างๆ ที่ดีแก่นักศึกษา

- จัดกลุ่ม กำหนดหัวข้อในการเขียนจดหมาย โฆษณา แผ่นพับ ใบปลิวให้แก่นักศึกษาแต่ละกลุ่ม

- นำเสนอผลงาน

อ. ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

19-20

สอบปลายภาค

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล

 

การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์

ที่กำหนด

สัดส่วนของการประเมินผล

(1)

สอบ

 

 

 

  

-  สอบกลางภาค

9

20%

 

 

-  สอบปลายภาค

17

20%

(2)

การเข้าชั้นเรียนและการร่วมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียน

ตลอดเทอม

10%

(3)

ใบบันทึกการเข้าฝึกงาน

ตลอดเทอม

20%

(4)

ผลการประเมินการทำงานจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ

ตลอดเทอม

30%

 

เกณฑ์การประเมินผล

                80           -              100                         =             A

                75           -              79                          =             B+

                70           -              74                          =             B

                65           -              69                          =             C+

                60           -              64                          =             C

                55           -              59                          =             D+

                50           -              54                          =             D

                 0            -              49                          =             E

 

 เอกสารและตำราหลัก

  • เอกสารประกอบการสอนรายวิชา1553801(การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ)

 

 

เอกสารและข้อมูลสำคัญ

                -

 

เอกสารและข้อมูลแนะนำ

                -