อาจารย์ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน์

ประวัติการศึกษา
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
7413
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month75
LastMonth Last Month210
ThisYear This Year1,497
LastYear Last Year1,719

แนวการจัดการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา                1551109                ชื่อวิชา   การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน

จำนวนหน่วยกิต                   3(3-0)                            A Discourse Approach in Reading

                                                                               

หลักสูตร               ศิลปศาสตร์                                           ประเภทของรายวิชา    วิชาเอก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา             โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้สอน      ณัฐกฤตา  บุญบงกชรัตน์

รหัสอาจารย์         -                              E-mail : -                                                             Tel : -

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน               2/2555  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน               -

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน            -

สถานที่เรียน        มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจโครงสร้างคำและการหาความหมายของคำแบบต่าง ๆเพื่อช่วยการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องที่อ่าน
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อความหรือบทอ่านที่ซับซ้อนขึ้นและสามารถบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อเรื่องได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของบทอ่านประเภทต่าง ๆ โดยดูจากตัวชี้แนะที่ปรากฏในบทอ่านนั้น ๆ
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเดาความหมายของคำและบทอ่านโดยดูจากพจนานุกรมและสามารถบอกรายละเอียดต่างๆ ของคำจากพจนานุกรมได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นหาใจความสำคัญและการสรุปเรื่องที่อ่านได้

 

คำอธิบายรายวิชา

                The concept of how continuous texts fit together and the significance of discourse markers with attention to the development of theme in types of texts, including narration, description, comparison, definition, classification, exemplification, cause-effect and problem solving. Reading for main ideas and details in longer texts.

 

 

กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

1-3

 

 Key to success

Unit 1

Recognizing Word Meanings/Definition

9

-Introduction of the course.

- Self study about the analyzing word parts

- Identify word parts

- Add prefix and suffix

- Guess the meanings of words using context clues

- Find the meaning of words using a dictionary

 

4

Unit 2

Discourse Markers

 

3

- Self study about discourse markers

- Present about discourse markers

 

5

Unit 3

Topic of Paragraph

3

- Self study about what the topic is, how to find them in the paragraph and examples

- Choose the best topic

 

6

Unit 4

Main Idea and Supporting Details

3

- Self study about what the main idea is, how to find them in the paragraph and examples

- Find the main idea of each paragraph

 

7

Unit 5

Narration

3

- Self study about narration; chronological expressions, narrated and natural order

- Read the texts and do exercises

 

 

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ชิ้นงาน/วิธีการประเมิน

ผู้สอน

 

8

Unit 6

Description

3

- Self study about figure of speech and description; types, imagery, dominant impression, order

- Present to the class

 

 

9-10

Midterm test

-

Take midterm test

 

11

Unit 7

Comparison

3

-Self study about comparison, contrast and surprise

- Find the marker of comparison

- Choose the comparison sentences

 

12

Unit 8

Classification

3

- Self study about classification

- Do exercises

 

13

Unit 9 Exemplification

3

- Self study about exemplification and charts

- Do activities

 

14

Unit 10

Cause and Effect

3

- Self study about cause and effect; condition, cause-result and purpose

- Identify the cause and result of each sentence

- Do activities

 

15-16

Unit 11

Problem-Solving

6

- Self study about problem solving; goals, solution, general guidelines

-Group presentation

 

17-18

Project Presentation

6

- Present projects

 

19-20

Final Examination

-

Take the final exam

 

               

 

การวัดและประเมินผล

การประเมิน

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน

สัปดาห์

ที่กำหนด

สัดส่วนของการประเมินผล

(1)

สอบ

 

 

 

  

-  สอบกลางภาค

สัปดาห์ที่ 9

20%

 

 

-  สอบปลายภาค

สัปดาห์สุดท้าย

30%

(2)

การเข้าชั้นเรียน

ตลอดเทอม

10%

(3)

การนำเสนอ

ตลอดเทอม

20%

(4)

งานที่ได้รับมอบหมายในและนอกชั้นเรียน

ตลอดเทอม

20%

 

เกณฑ์การประเมินผล

                80           -              100                         =             A

                75           -              79                          =             B+

                70           -              74                          =             B

                65           -              69                          =             C+

                60           -              64                          =             C

                55           -              59                          =             D+

                50           -              54                          =             D

                 0            -              49                          =             E

 

 เอกสารและตำราหลัก

1551109  การเชื่อมโยงองค์ประกอบการอ่าน

 

เอกสารและข้อมูลสำคัญ

                -

 

เอกสารและข้อมูลแนะนำ

                -