อ. อรนุช  เอกพงษ์เผ่า
อีเมลล์: orranuch_aeg@hotmail.com
Statistics Statistics
6020
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month115
LastMonth Last Month153
ThisYear This Year1,243
LastYear Last Year1,284


Publications: 

2010 บทความวิชาการเรื่อง “การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษายุทธวิธีอภิปัญญาในการอ่านงานเขียนเชิงวิชาการ: กรณีศึกษานิสิตไทย” ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 2 เล่ม 2 ประจำปีการศึกษา 2551 หน้า 308-321.

Seminars:

2014 Attended the 34th Annual Thailand TESOL International Conference, entitled "21st Century English Language Education: Towards Global Citizenship", Thailand
2013 Attended the 3rd LAL: Language Arts and Linguistics, at Hongkong PolyTech, HongKong
2012 Attended The Third International Conference of the Faculty of Liberal Arts, Mahidol University in Theme "English Language Education in Asian Contexts: Prospects, Challenges ad Proposals" at Mahidol University, Thailand.
2011 Attended the Thammasat University International Conference "Vocies in ELT", Bangkok, Thailand.
2010 Attended the seminar "Improving English Reading Skill Using Extensive Reading Program and Graded Readers and Teaching Methodology Using Graded Readers, organized by SE-ED Learning Center, Bangkok, Thailand.
2009 Attended the 41st Annual Seminar for Thai Teachers of English "Teaching by Design" at the American University Alumni Language Center, Bangkok, Thailand.
2008 Been a presenter at the 6th Asia TEFL International Conrence, entitled "Globalizing Asia: The Role of ELT" in Bali, Indonesia.

ประวัติการทำงานโดยสังเขป:

2552-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2552-ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
2552-2556 กรรมการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2554 วิทยากรรับเชิญในโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ครูประถม สำนักงานการประถมศึกษา (การอ่าน การเขียน และการใช้เทคโนโลยีประกอบการสอน)
2554 – 2555 กรรมการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ภาคภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2547-2548 เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ บริษัทรอยัล ซิพต้า จำกัด (Royal Cipta Knitting and Garment)  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผ้าและสิ่งทอ