อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
2957
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month124
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,305
LastYear Last Year1,444

การอบรมพัฒนาตนเอง  

  • หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา
  • หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา
  • หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
  • หลักสูตรการประเมินอภิมานภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  •  อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม LISREL และ HLM สำหรับการออกแบบการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  •  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
  • การประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • หลักสูตรการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถาบันพระปกเกล้า
  • หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น   วิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 

ความรู้ความสามารถพิเศษ

คอมพิวเตอร์ Software โปรแกรม Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft power point,Photo shop, SPSS for windows, LISREL, SEM

 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

         - ศึกษาดูงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ  ประเทศญี่ปุ่น  ประเทศเกาหลี  

ประเทศจีน ประเทศเวียดนาม  ประเทศกัมพูชา  ประเทศมาเลเซีย  ประเทศสิงคโปร์  ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์