ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
7138
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month176
LastMonth Last Month241
ThisYear This Year1,209
LastYear Last Year2,301

ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์ อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน 

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรศัพท์     098 6393995  E-Mail: otoochinda@yahoo.com