ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
5719
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday1
ThisMonth This Month5
LastMonth Last Month200
ThisYear This Year2,091
LastYear Last Year1,976

ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์ อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน 

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรศัพท์     098 6393995  E-Mail: otoochinda@yahoo.com