ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
12338
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday10
ThisMonth This Month29
LastMonth Last Month242
ThisYear This Year3,144
LastYear Last Year3,265

ยินดีต้อนรับเว็ปไซต์ อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

ชื่อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา
ตำแหน่งปัจจุบัน 

รองคณบดีคณะครุศาสตร์ 

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สังกัด คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทรศัพท์     098 6393995  E-Mail: otoochinda@yahoo.com