ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
4951
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month28
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year1,323
LastYear Last Year1,976

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/หนังสือ

- จริยธรรมวิชาชีพสำหรับครู

ผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับชาติและตีพิมพ์เผยแพร่ 

- การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคกลาง นำเสนอบทความ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร 2556

          - ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล นำเสนอบทความ   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          - รายงานการประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

- การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ปี 2555

- การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปี 2555

ผลงานวิชาการที่นำเสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ

  • ICEPSS 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCE. Risk management aspects of the learning and teaching in the school network PhokaramSuphanburi Primary Education Service Area Office 2 is accepted for Oral Presentation in International Conference on Education, Psychology and Social Science (ICEPSS) 2016 on May 20-21, 2016 in Hiyas ng Bulacan Convention Center, Malolos City, Bulacan, Philippines.
  • Synthesis of Research on Reading. The International Conference on the Excellence in Teacher Education and Research Innovation under the Project of the 120th Thai Education Anniversary Celebration to Honor His Majesty the King: The Teacher of the Land. On December 25-27, 2012 at Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, Bangkok, Thailand.