อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
2956
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month123
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,304
LastYear Last Year1,444

งานบริการวิชาการ

- วิทยากร อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา  ศาลยุติธรรม ภาค 1 – 9  จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรมข้าราชการสังกัด

สำนักงานศาลยุติธรรม ภาค 5 – 6   

- วิทยากรอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

- นักวิจัยโครงการ “การติดตามการนำผลการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ (Area-based Assessment)ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

- คณะทำงานจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

- วิทยากร การจัดทำเครื่องมือทางการแนะแนว: แบบวัดแววความสนใจอาชีพ ระดับประถมศึกษา  ตอนปลาย สำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- วิทยากรอบรมหลักสูตร “การแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติ ครม.”  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะทำงานบรรณาธิการกิจคู่มือ“เกณฑ์ BEIDQM การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร”

- คณะทำงานจัดทำเกณฑ์ประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะทำงานจัดทำกรอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานคัดเลือกและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะทำงานคู่มือการรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment) แนวใหม่ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

- คณะทำงานจัดทำคำอธิบายและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          - วิทยากร อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน กศน.จังหวัดชลบุรี , กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

          - วิทยากร อบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา “การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา” โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

          - วิทยากร อบรมการพัฒนาคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการ

ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือวิจัย หลักสูตร   “การวิเคราะห์ผลสู่การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป” กศน.ภาคตะวันออก
 • วิทยากร การอบรมผู้ประเมินอภิมานภายนอกให้กับ สมศ.
 • วิทยากรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร.“เทคนิคการวิจัยเพื่อประเมินโครงการ สู่การพัฒนาสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 • วิทยากร อบรมหลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ” ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
 • วิทยากร หลักสูตรการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาองค์กร กศน.ภาคตะวันออก  
 • วิทยากร สถิติขั้นสูงทางการศึกษา ให้กับผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคคลที่สนใจทั่วไป             ในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
 • วิทยากร การจัดการความรู้ การวัด การประเมิน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตภาคกลาง (นครปฐม อยุธยา อ่างทอง) โครงการ SP2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • วิทยากร การประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
 • วิทยากรอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารงานของ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช กระทรวงสาธารณสุข

     - วิทยากรกลุ่มอบรมการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • วิทยากรกลุ่มและเป็นผู้ช่วยวิทยากรบรรยายโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
 • วิทยากรบรรยายการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- วิทยากรบรรยายการวิเคราะห์ผลสู่การจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมคำนวณสำเร็จรูป                   

- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          - ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และคณาจารย์

ที่ขอผลงานทางวิชาการ

          - คณะทำงานจัดทำคำอธิบายและแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

- คณะทำงานโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- คณะทำงานกำหนดกรอบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อวิเคราะห์มาตรฐานและกระบวนการ

ประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- คณะทำงานกำหนดกรอบและยกร่างหลักสูตรการพัฒนาคณะกรรมการประเมินนักเรียนและ

สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม   

  - ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 , เขต 10

  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยในการกำหนดแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย การปฏิบัติงานในสถานศึกษา

และกำหนดกรอบทิศทางการวิจัย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

           - คณะทำงานการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

  - กรรมการจัดงานบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 33