ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
4952
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month29
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year1,324
LastYear Last Year1,976

ผลงานวิจัย

- Risk management aspects of the learning and teaching in the school network Phokaram Suphanburi Primary Education

Service Area Office 2 ปี 2559

- ประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนวัดปทุมวนารามโดยใช้อรพรรณโมเดล ปี 2557

- รายงานการประเมินโครงการธนาคารความดี โรงเรียนวัดปทุมวนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ปี 2557

- การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ปี 2555

- การบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ภาคกลาง ปี 2555

- รูปแบบการส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2554

- การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงกับการประกันคุณภาพบัณฑิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 2554

- กลยุทธ์การจัดการความรู้ในการใช้สื่อตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2  ปี 2553

- ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพความเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ปี 2553

- การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2550

- พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครูโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2544