ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
4948
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month25
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year1,320
LastYear Last Year1,976

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experiences)

 

ระดับ

รายวิชาที่สอน

ปริญญาตรี

 1. ประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พื้นฐานการศึกษา
 3. การบริหารจัดการสถานศึกษา
 4. หลักการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 6. หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
 7. จริยธรรมความเป็นครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
 2. การประกันคุณภาพการศึกษา
 3. จริยธรรมความเป็นครู

ปริญญาโท

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. การบริหารกิจการนักเรียน
 3. ระบบบริหารคุณภาพ
 4. วิทยาการวิจัย
 5. หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
 6. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา

ปริญญาเอก

 1. กลยุทธ์การบริหารจัดการแนวใหม่
 2. การบริหารจัดการหลักสูตร