อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
2733
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month75
LastMonth Last Month190
ThisYear This Year1,081
LastYear Last Year1,444

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experiences)

 

ระดับ

รายวิชาที่สอน

ปริญญาตรี

 1. ประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พื้นฐานการศึกษา
 3. การบริหารจัดการสถานศึกษา
 4. หลักการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 6. หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
 7. จริยธรรมความเป็นครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
 2. การประกันคุณภาพการศึกษา
 3. จริยธรรมความเป็นครู

ปริญญาโท

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. การบริหารกิจการนักเรียน
 3. ระบบบริหารคุณภาพ
 4. วิทยาการวิจัย
 5. หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
 6. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา

ปริญญาเอก

 1. กลยุทธ์การบริหารจัดการแนวใหม่