อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
1790
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday3
ThisMonth This Month138
LastMonth Last Month187
ThisYear This Year138
LastYear Last Year1,444

ประสบการณ์การสอน (Teaching Experiences)

 

ระดับ

รายวิชาที่สอน

ปริญญาตรี

 1. ประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พื้นฐานการศึกษา
 3. การบริหารจัดการสถานศึกษา
 4. หลักการบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา
 5. การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 6. หลักการแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
 7. จริยธรรมความเป็นครู

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 1. หลักการบริหารและการจัดการศึกษา
 2. การประกันคุณภาพการศึกษา
 3. จริยธรรมความเป็นครู

ปริญญาโท

 1. การประกันคุณภาพการศึกษา
 2. การบริหารกิจการนักเรียน
 3. ระบบบริหารคุณภาพ
 4. วิทยาการวิจัย
 5. หลักและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา
 6. การบริหารความเสี่ยงทางการศึกษา

ปริญญาเอก

 1. กลยุทธ์การบริหารจัดการแนวใหม่