ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
4950
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month27
LastMonth Last Month154
ThisYear This Year1,322
LastYear Last Year1,976

ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน  รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
    หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาขีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  พ.ศ.2560 – 2564 ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
    หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  พ.ศ.2557 – 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2554 – 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   พ.ศ.2549 – 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลุม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อคู่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2548 – 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกม่วง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2547   ครูใหญ่โรงเรียนวัดกกม่วง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2544 – 2547  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   พ.ศ.2539 – 2544 ครูใหญ่โรงเรียนวัดใหม่พิณสุวรรณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2538 – 2539 อาจารย์ 1  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2535 – 2538 อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านสำนักแจง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2533 – 2535 อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย