อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
2735
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month77
LastMonth Last Month190
ThisYear This Year1,083
LastYear Last Year1,444

ประสบการณ์การทำงาน

  พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   

หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  พ.ศ.2557 – 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2554 – 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   พ.ศ.2549 – 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหลุม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อคู่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2548 – 2549 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกกม่วง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2547   ครูใหญ่โรงเรียนวัดกกม่วง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2544 – 2547  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
   พ.ศ.2539 – 2544 ครูใหญ่โรงเรียนวัดใหม่พิณสุวรรณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2538 – 2539 อาจารย์ 1  โรงเรียนวัดปทุมวนาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2535 – 2538 อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านสำนักแจง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.2533 – 2535 อาจารย์ 1  โรงเรียนบ้านนาขาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย