อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
1812
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month160
LastMonth Last Month187
ThisYear This Year160
LastYear Last Year1,444

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

 ปีการศึกษาที่จบ

สถานศึกษา

 

Ph.D. (Educational Administration)

2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

M.Ed. (Educational Administration)

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

B.A.(Guidance)

2536

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

B.A. (Educational Administration)

2533

วิทยาลัยครูนครปฐม

 

** ปัจจุบันศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา