อาจารย์ ดร.อรพรรณ  ตู้จินดา

Statistics Statistics
2958
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday6
ThisMonth This Month125
LastMonth Last Month175
ThisYear This Year1,306
LastYear Last Year1,444

ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

 ปีการศึกษาที่จบ

สถานศึกษา

 

Ph.D. (Educational Administration)

2553

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

M.Ed. (Educational Administration)

2544

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

B.A.(Guidance)

2536

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

B.A. (Educational Administration)

2533

วิทยาลัยครูนครปฐม

 

** ปัจจุบันศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา