ภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 2000112 ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government)

คำอธิบายรายวิชา ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
27112
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month181
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,132
LastYear Last Year4,634