ภาคเรียนที่ 2/2560

รหัสวิชา 2000112 ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government)

คำอธิบายรายวิชา ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29721
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month300
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year300
LastYear Last Year6,441