ภาคเรียนที่ 1/2560

รหัสวิชา 2000112 ชื่อวิชา การเมืองการปกครองไทย (Thai Politics and Government)

คำอธิบายรายวิชา ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 

รหัสวิชา 9013305 ชื่อวิชา การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัล (Compensation and Rewards Management)

คำอธิบายรายวิชา ทฤษฎี วัตถุประสงค์ และพัฒนาการของระบบการบริหารค่าตอบแทน หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการให้รางวัลรูปแบบต่าง ๆ การออกแบบและการบริหารระบบค่าตอบแทน สวัสดิการและการให้รางวัลที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การ

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29705
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month284
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year284
LastYear Last Year6,441