ภาคเรียนที่ 2/2558

รหัสวิชา 9014210 ชื่อวิชา แรงงานสัมพันธ์และสหภาพแรงงาน (Labor Relations and Labor Unions)

คำอธิบายรายวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร ประวัติ วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปัญหาแรงงานสัมพันธ์สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทำงาน ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29723
Online User Online1
Today Today37
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month302
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year302
LastYear Last Year6,441