ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

บทความวิจัย

 1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2561. "แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี." สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์, 18, 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561), หน้า 95 - 114. new
 2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2561. "สภาพปัญหาด้านบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในภูมิภาคตะวันตก." วารสารวิชาการเซาธ์อีสท์บางกอก (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4, 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561), หน้า 1 - 14. new
 3. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2559. "การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559), หน้า 116 - 126.
 4. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2559. "การจัดทำแผนชุมชนและการขับเคลื่อนข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยแนวทางการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559), หน้า 70-79. 
 5. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2559. "ข้อเสนอธรรมนูญท้องถิ่นด้านการจัดการภัยพิบัติ : กรณีศึกษาตำบลบางช้าง จังหวัดนครปฐม." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35, 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559), หน้า 22-33. 
 6. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2558. "การจัดการน้ำท่วม ปี 2553-2554: ปัญหาและอุปสรรค." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34, 5 (กันยายน - ตุลาคม 2558), หน้า 61-68. 
 7. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2557. "ครูภูมิปัญญา บทบาทและคุณคำในระบบการศึกษา กรณีศึกษา จังหวัดเพชรบุรี." วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 7, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557), หน้า 15-25. Download
 8. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2556. "การพัฒนาทักษะการฟังเพื่อจับใจความจากการบรรยายในชั้นเรียนด้วยวิธีการจดบันทึกของนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: กรณีศึกษารายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย." วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 24, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556), หน้า 58-69. (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
 9. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2555. "ค่านิยมและการยอมรับของสังคมที่มีต่อการจัดสวัสดิการ ด้านการศึกษาของคนพิการ ." วารสารวิชาการราชภัฏตะวันตก (ชื่อใหม่ "วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย"), ุ6, 2 (มกราคม - มิถุนายน 2555), หน้า 77-92. Download

บทความวิชาการ

 1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2561. "ระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้: ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาการบริหารสถาบันอุดมศึกษาแบบแม็กโดนัลด์ในประเทศไทย." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 9, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561), หน้า 362-370. Download new
 2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2560. "การนำเทคนิคเดลฟายไปใช้สำหรับการวิจัย." วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560), หน้า 47-64. 
 3. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2553. "บทบาทของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ." พิฆเนศวร์สาร, 6, 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2553), หน้า 93-103.

บทความวิจารณ์หนังสือ/บทความแนะนำหนังสือ

 1. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2561. "50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบของการบริหารจัดการที่ยั่งยืน." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 9, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561), หน้า 268-271. Download new
 2. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2560. "วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง." วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, 8, 1 (มกราคม - มิถุนายน 2560), หน้า 182-185.
 3. นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2556. "หนังสือนโยบายสาธารณะ แนวทางในการศึกษาแบบสหวิทยาการ." วารสารสุทธิปริทัศน์, 27, 82 (เมษายน - มิถุนายน 2556), หน้า 151-154.


Statistics Statistics
29693
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month272
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year272
LastYear Last Year6,441