ภาคเรียนที่ 1/2555

รหัสวิชา 2554903 ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดำเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29709
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month288
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year288
LastYear Last Year6,441