ภาคเรียนที่ 1/2555

รหัสวิชา 2554903 ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ (Independent Study)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดำเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การควบคุมและแนะนำของอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
27100
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month169
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,120
LastYear Last Year4,634