ภาคเรียนที่ 2/2556

รหัสวิชา 2553308 ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฎิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในส่วนท้องถิ่น

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
29708
Online User Online1
Today Today22
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month287
LastMonth Last Month403
ThisYear This Year287
LastYear Last Year6,441