ภาคเรียนที่ 2/2556

รหัสวิชา 2553308 ชื่อวิชา การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการกำหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฎิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในส่วนท้องถิ่น

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)


Statistics Statistics
27099
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month168
LastMonth Last Month753
ThisYear This Year4,119
LastYear Last Year4,634