รายวิชาที่สอน

  3601802   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  แนวการสอน มคอ.3
3602804 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  แนวการสอน มคอ.3