การทำงานฟอร์มร่วมกับ PHP และ Java Script

          ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับข้อมูลจากผู้ใช้ จะต้องมีการสร้างฟอร์มขึ้นมา ซึ่งในภาษา html เวอร์ชัน 5 สามารถที่จะระบุชนิดข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อมูลที่รับเข้ามา ซึ่งจะมีการแสดงผลและตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะประมวลผลฟอร์ม

          ตัวอย่าง ชนิดของ input type

          type = text              ข้อมูลที่เป็นข้อความ

          type = password        ข้อมูลที่เป็นรหัสผ่าน จะมีการปกปิดข้อมูลในการแสดงผล

          type = number         ข้อมูลที่เป็นตัวเลข

          type = email            ข้อมูลที่เป็นรูปแบบของอีเมล์ (มี @)

 

formtest.html

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Form Test</title>

<script type = "text/javascript">

   

       function ShowPassword() {

          var my_pwd = document.getElementById('mypwd');

          var pwd = my_pwd.value;

          alert (pwd);

       }

   

 </script>    

</head>

<body>

    <form action="/test.php" method="get">

    เบอร์โทร :<br>

    <input type="number" name="mobile_number"><br>

    รหัสผ่าน :<br>

    <input type="password" id="mypwd" name="pwd">

    </br></br>

    <input type="submit" value="ส่งข้อมูล" onclick = "ShowPassword();" />

    </form>

</body>

</html>

          การตั้งชื่อตัวแปรเพื่อใช้ในการทำงานกับ PHP ในที่นี้ มีการกำหนดชื่อ mobile_number และ pwd

ในฟอร์มกำหนด action ในการทำงานร่วมกับไฟล์ test.php โดยในที่นี้ กำหนดการส่งข้อมูลเป็นแบบ get 

          method สามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ  POST กับ GET 

          มีการกำหนด id ชื่อ mypwd เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับ java script โดยผ่านเหตุการณ์ onclick โดยมีการเรียกใช้ ฟังก์ชัน ShowPassword()

            การดึงค่าของ Element โดยใช้ document.getElementById และ ระบุถึงค่าโดยพร็อพเพอตี้ value

var my_pwd = document.getElementById('mypwd');

var pwd = my_pwd.value;

alert (pwd);

           

            ทำการแสดงค่า รหัสผ่าน ผ่านทาง alert ของ java script

 

test.php

<?php 

 
    echo $_GET["mobile_number"]; 
    echo "<br/>";
    echo $_GET["pwd"];

 
?>

         

          ในการรับค่าที่ส่งมาจากฟอร์ม เนื่องจากเป็นการส่งแบบ GET จึงใช้รูปแบบ $_GET(“ชื่อตัวแปร”)  กรณีที่เป็นการส่งแบบ POST  จะใช้รูปแบบ $_POST(“ชื่อตัวแปร”)