ผลงานวิชาการและงานวิจัย
1. 2559, “เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการโครงการซอฟต์แวร์”
2. 2558, “การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์แบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยี QR Codeกรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม”

 

Interested in 

  • Software Engineering
  • Software Project Manangement & Software Quality
  • Virtualization and Cloud Computing
  • Location-Based Social Networks (LBSN)