ผลงานวิชาการและงานวิจัย

นฤพล สุวรรณวิจิตร และ วรเชษฐ์ อุทธา. 2563. การเปรียบเทียบวิธีในการแปลงชุดคำสั่งจากภาษาจาวาเป็นคอทลินสำหรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12. 9-10 กรกฎาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. 8 หน้า, 519-526

อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ นฤพล สุวรรณวิจิตร ณัฐชัย สุบรรณเกตุ ศุภาดา ทองไทยและ สิรินทร์รัตน์ ปานประดิษฐ์. 2563. การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อบริการสารสนเทศงานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 12. 9-10 กรกฎาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม. 8 หน้า, 527-534

        
         หนังสือการเขียนโปรแกรมภาษา Swift (Swft Programming). 2561.

         หนังสือการเขียนโปรแกรมภาษา Swift (Swft Programming). ปรับปรุง 2563.

         เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการโครงการซอฟต์แวร์. 2559.
         การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์แบบพกพา โดยใช้เทคโนโลยี QR Codeกรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. 2558.

 

Interested in 

  • Software Engineering
  • Software Project Manangement & Software Quality
  • Virtualization and Cloud Computing
  • Location-Based Social Networks (LBSN)