2/2557
การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจ็กต์
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์
 
1/2557
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์
 
2/2556
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเสมือน
การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ 
การตรวจสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์
 
1/2556
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 
การบริหารการจัดเก็บผลผลิตจากการพัฒนาซอฟแวร์ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเสมือน 
 โครงงานนักศึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 
3/2555
7122754 การสนับสนุนงานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
4123702 ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

2/2555
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์,
งานสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย,
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม,
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1/2555
การพัฒนาและการปรับปรุงซอฟต์แวร์,
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3/2554
การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล 

2/2554
การทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ 
การบริหารและจัดการเก็บผลผลิตซอฟต์แวร์ 
การสื่อสารและการเชื่อมต่อภายในระบบคอมพิวเตอร์,
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม
 
2549-2554
การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์,
การเขียนโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง,
ระบบการจัดการฐานข้อมูล,
ระบบปฏิบัติการ,
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ,
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ,
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม,
โปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูง,
โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน,
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
การประยุกต์ใช้งานมัลติมีเดีย,
การพัฒนาเว็บไซต์
โครงสร้างข้อมูล
ความปลอดภัยของสารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ