ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) :นาย ณรงค์ชัย บุญโญปกรณ์

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :Mr. Narongchai Boonyopakorn

สถานที่ติดต่อ : โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โทรศัพ 081-685-0823, 034-261065

email : nb_narongk@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วท.บ.(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2538

ปริญญาโท วท.ม.(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

ปริญญาเอก ปร.ด.(ฟิสิกส์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2553

ประวัติการทำงาน

2538-2540

ตำแหน่ง Broad-man แผนก EPS บจม. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลป์ไทย (TPI) จ. ระยอง

2545 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ โปรแกรม วิทยาศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

- การเคลือบฟิล์มบางในสุญญากาศระบบแมกนีตรอนสปัตเตอริ่ง

- การออกแบบระบบสุญญากาศ