ชื่อ-นามสกุล          นันท์นภัส นิยมทรัพย์

                              Nannabhat Niyomsap

ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งปัจจุบัน            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

                                     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                                      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สังกัด                            โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เบอร์โทร     034 109300 ต่อ 3941

e-mail        nannabhat@webmail.npru.ac.th

                  jjooyy66@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

 

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบัน

ปีที่สำเร็จ

ค.ด.

หลักสูตรและการสอน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556

กศ.ม.

การวัดผลการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2545

ศษ.บ.

เทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2542

วิชาที่สอน

ระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1121205

การพัฒนาหลักสูตร

1124501

การบริหารจัดการชั้นเรียน

1122301

หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้

1191801

การพัฒนาทักษะการงานอาชีพระดับประถมศึกษา

1193002

สิ่งแวดล้อม ชุมชม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา

 

ระดับปริญญาโท

 

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1127101

ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร

1126102

สถิติเพื่อการวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน

1128206

ปัญหาพิเศษด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

1126101

ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

1128213

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวิจัยทางการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

นันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2560). ความรู้พื้นฐานด้านการเรียนการสอน. (พิมพ์ครั้งที่ 1). นครปฐม โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. จำนวน 263 หน้า

วารสาร

Lertcharnrit, T., Niyomsap, N., 2020, Heritage management, education, and community involvement in Thailand: A central Thai community case. Journal of Community Archaeology & Heritage. 7 (3), pp. 187-197. (Scopus)

นันท์นภัส  นิยมทรัพย์. (2561). ความคิดเห็นของนักศึกษาครูที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย.  9(1) มกราคม-กรกฎาคม, 82-101. (TCI กลุ่ม 2)

นันท์นภัส นิยมทรัพย์ และจินตนา ศิริธัญญารัตน์. (2560). การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกับแบบสืบสอบ. วารสารจันทรเกษมสาร. 23(45) กรกฎาคม – ธันวาคม, 145-160. (TCI กลุ่ม 2)

นันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2560). เจตคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักศึกษาครู.วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 45(4) ตุลาคม-ธันวาคม, 90-108. (TCI กลุ่ม 1)

พัชรินทร์  ศตพรไกรวัฒน์, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์, นภาภรณ์  ยอดสิน. (2563). การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้บริโภควัยเยาว์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 11(1) มกราคม-มิถุนายน. หน้า 132-149. (TCI กลุ่ม 2)

มาริษา สาฆ้อง, ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ, นันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2564). การพัฒนาความคิดรวบยอดและการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 12(1) มกราคม-มิถุนายน. หน้า 149-169. (TCI กลุ่ม 2)

วรัทยา แซมเพชร, ศศิวรรณ สุวรรณกิตติ, นันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 12(1) มกราคม-มิถุนายน. หน้า 129-148.  (TCI กลุ่ม 2)

ศิตาพร พิมพ์พันธุ์, จินตนา ศิริธัญญารัตน์, นันท์นภัส นิยมทรัพย์. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับกลวิธี. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 11(1) มกราคม-มิถุนายน. หน้า 150-168. (TCI กลุ่ม 2)

อัญชลี  แสงทอง, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์. (2562). การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทักษะปฏิบัติร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาและเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชางานประกอบอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 10(2) กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 113-129. (TCI กลุ่ม 2)

อารยา  แก้วบัวดี, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์, นันท์นภัส  นิยมทรัพย์. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. วารสารสังคมศาสตร์วิจัย. 10 (2) กรกฎาคม-ธันวาคม. หน้า 130-148. (TCI กลุ่ม 2)

 

รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ

นันท์นภัส นิยมทรัพย์, ขวัญเรือน ล้ำเลิศ, ทิพามล ศรีวิเชียร, เยาวลักษณ์ เจริญวัฒน์, วนิดา สมณะ, สาวิตรี ใจแจ้ง, สุธิตา วุ้นสีแซง และอาทิตยา กุหลาบแก้ว. (2562). การพัฒนาหลักสูตรตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง ต้นดาวอินคา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. หน้า 1731-1743.

นันท์นภัส นิยมทรัพย์, ชมมนัส เกียรติโพธา, วงศ์วธู เฮงประเสริฐ, สุปราณี บัวล้อมใบ, สมเกียรติ นาคสงวน, ธีรวัต เตี้ยทอง, สิริหทัย คตหอย .(2562).  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องธุรกิจการแปรรูปมะขามแดงสยามสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 The 2nd Annual National Conference on Education, EDU CMU (ACE CMU 2019) “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2562. หน้า 653-666.

นันท์นภัส นิยมทรัพย์, ชมมนัส เกียรติโพธา, วงศ์วธู เฮงประเสริฐ, สุปราณี บัวล้อมใบ, สมเกียรติ นาคสงวน, ธีรวัต เตี้ยทอง และสิริหทัย คตหอย. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องธุรกิจการแปรรูปมะขามแดงสยามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562. หน้า 653-666.

นันท์นภัส นิยมทรัพย์, นภัสสร คล่องพยาบาล, ปฐมาวดี สุจจิตร์จูล, ฐิดาภรณ์ แก้วจินดา. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. ในเอกสารประกอบการประชุมนำเเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2562 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 423-434.

นันท์นภัส นิยมทรัพย์, ราตรี เลี้ยงอำนวย และรัตนาภรณ์ วงษ์อนันต์. (2562).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับการใช้สื่อแอนิเมชันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562. หน้า 1755-1764.

นันท์นภัส นิยมทรัพย์ม, ภารดี ทรัพยสิน, สุทธิดา สุจจิตรจูล. (2562).  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนแบบทีพีอาร์ร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2.  ในการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562 ครุศาสตร์วิจัย 2562 วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. หน้า 153-163.

สมจิต จันทร์ฉาย, ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์, นันท์นภัส นิยมทรัพย์, บุญสม ทับสาย, จินตนา  ศิริธัญญารัตน์. (2561). บทความวิจัยเรื่อง  หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนสำหรับการศึกษาไทย 4.0. ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561. หน้า 17.

Statistics Statistics
342
Online User Online1
Today Today1
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month5
LastMonth Last Month34
ThisYear This Year336
LastYear Last Year6