รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
        อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
    ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
     ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จ.นครปฐม
               มูลนิธิปันสุข จ.นครปฐม
 
ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
Statistics Statistics
7078
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday16
ThisMonth This Month72
LastMonth Last Month249
ThisYear This Year3,074
LastYear Last Year4,004
 
 

สื่อการเรียนการสอน

รายวิชาการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำขึ้นโดย รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ
1. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ บทที่ 1 การสื่อสารในภาวะวิกฤต
2. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ บทที่ 2 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3. การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ บทที่ 3 การเขียนข่าวแจกและภาพข่าวแจก
 
 
ใบงานนักศึกษา
ใบงานที่ 1 ทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ใบงานที่ 2 การสื่อสารในภาวะวิกฤต
ใบงานที่ 3 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
ใบงานที่ 3.1 การเขียนข่าวแจกและภาพข่าวแจก
ใบงานที่ 3.2 การเขียนข่าวแจกและภาพข่าวแจก