ประวัติ

 1. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)         รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพันธ์  บุญอินทร์
  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)     Asst. Prof. Dr. Kitipun  Boonin
 2. ตำแหน่งปัจจุบัน พนักงานมหาวิทยาลัย 
 3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
  ศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีแก้วเเละวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  โทรศัพท์ 087-246-7174 โทรสาร 034-261-065 e-mail : kboonin@hotmail.com
   
 4. ประวัติการศึกษา

  B.Sc. (Physics) Naresuan University, Pitsanuloke, 2005

  M.Sc.(Physics)  Ubonratchathani University, Ubonratchathani, 2009

  Ph.D.(Physics)      King Mongkut’s University of Technology Thonburi 2012


   
 5. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ

-  Glass science and technology

- Crystal growtn cooling system

-  High temperature furnace

 

 

6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

6.1 หัวหน้าโครงงาน (โครงงานที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว)

ปี

ชื่อโครงการ

บทบาทในโครงการ

2556

2556A13303018 การพัฒนาเตาหลอมแก้วเพื่อใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมระดับย่อม
ทุนวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

(ต่อเนื่องที่ดำเนินการต่อในปีถัดไป) (20)

ผู้ร่วมวิจัย

(40.00)

2557

2557A13302090 การพัฒนาระบบกระเจิงคอมป์ตันสำหรับใช้ประยุกต์ในการวัดการดูดกลืนรังสีแกมมา
ทุนวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8)

หัวหน้าโครงการ

(50.00)

ปี

ชื่อโครงการ

บทบาทในโครงการ

2557

2557A13303004  การพัฒนาเตาหลอมแก้วเพื่อใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมระดับย่อม
ทุนวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ผู้ร่วมวิจัย

(40.00)

2558

2558A13303006 การพัฒนาวัสดุตรวจวัดนิวตรอนจากระบบแก้ว Li2O-Gd2O3-B2O3  
ทุนวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8)

หัวหน้าโครงการ

(70.00)

2559

2559NRCT32090 

การวิจัยและพัฒนาอัญมณีจากแก้วจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับโรงงานต้นแบบระดับอุตสาหกรรม

ทุนวิจัย : T2559026 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน
แหล่งทุน : ทุน วช.
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8)

ผู้ร่วมวิจัย

(15.00)

2559

2559A13303020 การพัฒนาวัสดุตรวจวัดนิวตรอนจากระบบแก้ว Li2O-Gd2O3-B2O3 (ระยะที่ 2)
ทุนวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2559 (เป้าหมาย2)
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8)

หัวหน้าโครงการ

(70.00)

2560

2560A13303008 การพัฒนาระบบปลูกผลึกเดี่ยวเเบบการเผาให้หลอมละลายด้วยความร้อนของเปลวไฟเพื่อผลิตทับทิมสำหรับประยุกต์เป็นวัสดุเปล่งเเสงสีแดง
ทุนวิจัย : ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

 

หัวหน้าโครงการ

(70.00)

ปี

ชื่อโครงการ

บทบาทในโครงการ

2560

2560NRCT33010 การพัฒนาแก้วกำบังรังสีชนิดใหม่ที่ผสมอนุภาคนาโนทังสเตน
ทุนวิจัย : T2560026 ทุนวิจัยพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
แหล่งทุน : ทุน วช.
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8)

ผู้ร่วมวิจัย

(15.00)

2561

2561NRCT32880 

การวิจัยและพัฒนาอัญมณีจากแก้วจากระดับห้องปฏิบัติการสู่ระดับโรงงานต้นแบบระดับอุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)

ทุนวิจัย : เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน (โครงการต่อเนื่อง)
แหล่งทุน : ทุน วช.
สถานะโครงการ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้น (8)

ผู้ร่วมวิจัย

(15.00)

 

วารสารระดับนานาชาติ

 1. Boonin K.,  Kaewkhao J. and Limsuwan P, “Optical Investigation of Bi2O3-B2O3 Glass System”, Advance Materials Research, 2010, 93-94, pp. 336-339. [Index by Scopus]

 

 1. Boonin K.,  Kaewkhao J. Ratana, T. and Limsuwan P., “Preparation and Properties of Bi2O3-B2O3-Nd2O3 Glass System, Procedia Engineering, 2011, 8, 207-211 [Index by Scopus]
 2. Boonin K., Kaewkhao J., Nuntawong N. and Limsuwan P., 2011, "Luminescence of Nd3+- Doped Bi2O3-B2O3 Glass System", Procedia Engineering, 2012, Vol 32, P 827-832
 3. Rakpanich S., Kaewkhao J., Boonin K., Park J.M., Kim H.J. and Limsuwan P., “Spectroscopic Studies of 50Bi2O3-(50-x)B2O3-xSm2O3 Glasses System”, New Journal of Glass and Ceramics, 2012, Vol 03, P. 6-10
 4. Yasaka P., Boonin K., Limsuwan P. Chewpraditkul W., Pattanaboonmee N., and Kaewkhao J., 2013, “Physical, Structural and luminescence properties of ZnO-Bi2O3-B2O3 Glass System”, Advanced Materials Research, Vol. 431, pp. 8-13.
 5. Boonin K., Yasaka P. and Kaewkhao J., 2013, “Optical and Luminescence Characteristic of Dy3+ Doped ZnO-BaO-TeO2 Glass System”, Advanced Materials Research, Vol. 431, pp. 27-31.
 6. Boonin K., Tuscharoen S and Kaewkhao J., 2013, "Development of Low Cost Glass Melting Furnace for Research Scale",  Advanced Materials Research, Vol. 770, pp.241-244.
 7. Sa-ardsin W., Yasaka P., Kaewkhao J. and Boonin K., 2014, “Luminescence and Optical Properties of Li2O3: Gd2O3: B2O3: Sm2O3 Glasses System”, Advanced Materials Research, Vol. 979, pp. 479-482.
 8. Boonin K., Tuscharoen S., Kaewkhao J. and N. Sangwaranatee, 2014, “Fabrication of Glass Furnace for Research Scale: Case Study for Soda Lime Silicate Melting Process”, Advanced Materials Research, Vol. 979, pp. 409-412.

 

 1. Limkitjaroenporn P., Boonin K., Yasaka P., Kim H.J. and Kaewkhao J., 2014, “Photo and X-Rays Induced Optical Luminescence of Sm3+- doped Bismuth Borate Glasses”, Advanced Materials Research, Vol. 979, pp. 413-416. 1. Kaewkhao. J., Boonin, K., Yasaka, P. and Kim, H.J., 2015, Optical and luminescence characteristics of Eu3+ doped zinc bismuth borate (ZBB) glasses for red emitting device”, Materials Research Bulletin, 71, pp. 37-41. [IF = 4.019]

 

 1. Lee, J.Y., Alenkov, V., Ali, L., Beyer, J., Bibi, R., Boiko, R.S., Boonin, K., Buzanov, O., Chanthima, N., Cheoun, M.K., Chernyak, D.M.,  Choi, J., Choi, S.,  Danevich, F.A., Djamal, M., Drung, D., Enss, C.,  Fleischmann, A., Gangapshev, A., Gastaldo, L., Gavriljuk, Y., Gezhaev, A., Gurentsov, V., Hahn, I.S.,   Jeon, E.J., Jo, H.S., Joo, H., Kaewkhao, J., Kang, C.S., Kang, S.J., Kang, W.G., Karki, S., Kazalov, V., Khan, S., Khanbekov, N., Kim, G.B., Kim, H.J., Kim, H.L.,  Kim, H.O., Kim, I., Kim, J.H., Kim, K., Kim, S.K., Kim, S.R., Kim, S.Y.,  Kim, Y.D., Kim, Y.H., Kirdsiri, K.,  Ko, Y.J.,  Kobychev, V.V., Kornoukhov, V. Kuzminov, V., Lee, H.J., Lee, H.S.,  Lee, J.H., Lee, J.M., Lee, K.B., Lee, M.H., Lee, M.K.,  Leonard, D.S., Li, J.,  Li, J., Li, Y.J., Limkitjaroenporn, P., Ma, K.J., Mineev, O., Mokina, V.M., Olsen, S. Panasenko, S., Pandey, I., Park, H.K., Park, H.S., Park, K.S., Poda, D.V.,  Polischuk, O.G., Polozov, P.,  Prihtiadi, H., Ratkevich, S., Ra, S.J., Rooh, G., So, G.H., Srisittipokakun, N., Tekueva, J., Tretyak, V.I.,  Veresnikova, A., Wirawan, R., Yakimenko, S., Yershov, N., Yoon, W.S., Yoon, Y.S.,  and Yue, Q., 2016 "A Study of Radioactive Contamination of  40Ca100MoO4 Crystals for the AMoRE Experiment", IEEE Transaction on Nuclear Science, 63 (2), 543-547. [IF = 1.575]

 

 1. Srisittipokakun, N., Ruangtaweep, Y., Rachniyom, W., Boonin, K. and  Kaewkhao, J., 2017, "CuO, MnO2 and Fe2O3 doped biomass ash as silica source for glass production in Thailand", Results in Physics, 7, pp. – 3449-2454. [IF =4.019]

 

 1. Yuliantini, L., Hidayat, R., Djamal, M., Boonin, K., Yasaka, P., Kaewnuam, E., Kaewkhao, J., 2018 "Development of Sm3+ doped ZnO-Al2O3-BaO-B2O3 glasses for optical gain medium", Journal of Non-Crystalline Solids, 482, pp. 86-92.  [IF = 2.929]

 

 1. Yuliantini, L., Kaewnuam, E., Hidayat, R., Djamal, R., Boonin, K., Yasaka, P.,  Wongdeeying, C., Kiwsakunkran, N.,  Kaewkhao, J., 2018, "Yellow and blue emission from BaO-(ZnO/ZnF2)-B2O3-TeO2 glasses doped with Dy3+ for laser medium and scintillation material application", Optical Materials, 85, pp. 382- 390. [IF = 2.779]

 

 1. W Sa-ardsin, N Discharoen, K Boonin, P Yasaka, J Kaewkhao, 2018, "Comparative study of luminescence and optical properties of Sm3+ doped glasses with different hosts", Interdisciplinary Research Review 13 (5), 1-4

 

 1. Yuliantini, L., Djamal, M., Hidayat, R., Boonin, K., Yasaka, P., Kaewnuam, E., Venkatramu, V., Kaewkhao, J., 2019 "Optical and X-ray induced luminescence of Sm3+ ion doped borotellurite and fluoroborotellurite glasses: A comparative study", Journal of Luminescence, 213, pp. 19-28. [IF = 3.280]  

 

 1. Alenkov, V, Bae, H.W., Beyer, J., Boiko, R.S., Boonin, K., Buzanov, O., Chanthima, N.,  Cheoun, M.K.,  Chernyak, D.M., Choe, J.S.,Choi, S., Danevich, F.A., Djamal, M., Drung, D., Enss, C., Fleischmann, A., Gangapshev, A.M., Gastaldo, L., Gavriljuk, Y.M., Gezhaev, A.M., Grigoryeva, V.D.,  Gurentsov, V.I.,  Gylova, O., Ha, C., Ha, D.H.,  Ha, E.J.,  Hahn, I.S.,  Jang, C.H., Jeon, E.J.,  Jeon, J.A., Jo, H.S.,  Kaewkhao, J., Kang, C.S., Kang, S.J., Kang, W.G., Kazalov, V. V., Kempf, S., Khan, A., Khan, S., Kim, D.Y., Kim, G.W., Kim, H.B., Kim, H.J., Kim, H.L.,  Kim, H.S., Kim, I., Kim, S.C., Kim, S.G.,   Kim, S. K., Kim, S.R.,  Kim, W.T., Kim, Y.D., Kim, Y.H., Kirdsiri, K., Ko, Y.J., Kobychev, V. V., Kornoukhov, V.,  Kuzminov, V.V., Kwon, D.H., Lee, C., Lee, E.K., Lee, H.J., Lee, H.S., Lee, J.S., Lee, J.Y., Lee, K.B., Lee, M.H., Lee, M.K., Lee, S.W., Lee, S.W., Lee, S.H., Leonard, D.,  Li, J., Li, J., Li, Y., Limkitjaroenporn, P., Makarov, E.P., Oh, S.Y.,  Oh, Y.M., Olsen, S. L., Pabitra, A.,  Panasenko, S.I., Pandey, I., Park, C.W., Park, H.K.,  Park, H.S., Park, K.S., Park, S.Y., Poda, D.Y., Polischuk, O.G.,  Prihtiadi, H., Ra, S.J., Ratkevich, S.S., Rooh, G., Sari, M.B., Seo, K.M.,  Shin, J.W., Shin, K.A., Shlegel, V.N., Siyeon, K., So, J.H., Son, J.K., Srisittipokakun, N., Sujita, K.,  Tretyak, V.I., Wirawan, R., Woo, K.R., Yoon, Y.S., Yue, Q., Zaman, S.U., 2020, "First results from the AMoRE-Pilot neutrinoless double beta decay experiment", The European Physics Journal C, 79, Article number  791. [IF = 4.389]

 

 1. W Wongwan, J Keawkao, K Boonin, W Sa-Ardsin, WN Wongwan, 2020,"Development of a glass melting furnace with online control systems", Journal of Physics: Conference Series 1428 (1), 012046

 

 

 1. Djamal, M., Yuliantini, L., Hidayat, R., Rauf, N.,Horprathum, M., Rajaramakrishna, R., Boonin, K., Yasaka, P., Kaewkhao, J., Venkatramu, V., Kothan, S., 2020, "Spectroscopy study of Nd3+ ion-doped Zn-Al-Ba borate glasses for NIR emitting device application", Optical Materials, 107, Article Number 110018. [IF = 2.779]

 

 1. Boonin, K., Yasaka, P., Limkitjaroenporn, P., Rajaramakrishna, R., Askin, A., Sayyed, M.I., Kothan, S., Kaewkhao, J., 2020, "Effect of BaO on Lead Free Zinc Barium Tellurite Glass for Radiation Shielding Materials in Nuclear Application", Journal of Non-Crystalline Solids, 550, Article Number 120386. [IF = 2.929]

 

 1. K Boonin, Y Yamsuk, P Yasaka, J Kaewkhao, 2021, "Red Emission Glass from Mn2+ Doped in Zinc Barium Aluminoborate Glasses" Materials Today: Proceedings 43, 2475-2483

 

 1. L Yuliantini, M Djamal, R Hidayat, K Boonin, J Kaewkhao, P Yasaka, 2021, "Luminescence and Judd-Ofelt analysis of Nd3+ ion doped oxyfluoride boro-tellurite glass for near-infrared laser application" Materials Today: Proceedings 43, 2655-2662

 

 1. M Djamal, L Yuliantini, R Hidayat, K Boonin, P Yasaka, J Kaewkhao, 2021, “Development of Optical Material Based on Glass Doped Rare Earth for Photonic Devices”, Materials Today: Proceedings, Article Number 43

 

 1. Yuliantini, L., Djamal, M., Hidayat, R., Boonin, K., Yasaka, P., Kothan, P.,  Kaewkhao, J., 2021 " IR emission of Er3+ ion-doped fluoroborotellurite glass for communication application", Journal of Non-Crystalline Solids,  566, Article Number 120849.  [IF = 2.929]

 

 1. P. Yamchumporn, K. Boonin, K. Singsoog, T. Seetawan & J. Kaewkhao, 2022, “Effect of CuO on Electrical Property Seebeck Coefficient and Power Factor of CuGd2O4”, Integrated Ferroelectrics, 224:1, 84-89, DOI: 10.1080/10584587.2022.2035598