ติดต่อ: อ. ดร. กัญจน์รัตน์ สุขรัตน์
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 3
ห้อง SC. 308
โทร: (66) 34-261021-36 ต่อ 1882 (NPRU-VoIP) ต่อ 3015
แฟกซ์: (66) 34-261065
E-mail: kanjrat@npru.ac.th


ที่อยู่ 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
Statistics Statistics
14258
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month129
LastMonth Last Month203
ThisYear This Year1,883
LastYear Last Year2,509
 

    รายวิชาที่สอน    


4022211

เคมีอนินทรีย์ 1 (Inorganic chemistry 1)

3 หน่วยกิต (3-0-6)

 

ตารางธาตุและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุแทรนซิชัน
สารประกอบโคออร์ดิเนชันสถานะของพลังงานเชิงอะตอมและสัญลักษณ์เทอม
สมมาตรและทฤษฎีกลุ่มเบื้องต้นพันธะโคเวเลนต์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล
และแผนภาพแสดงระดับพลังงาน

 

4022213

เคมีอนินทรีย์ 2 (Inorganic chemistry 2)

3 หน่วยกิต (3-0-6)

 

โครงสร้างผลึก และเคมีสถานะของแข็ง เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น ทฤษฎีสนามผลึก ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ การเกิดพันธะในสารประกอบเชิงซ้อน อิเล็กโทรนิกสเปกตรา
ของสารประกอบเชิงซ้อน สมบัติทางแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อน จลนพลศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมีโคออร์ดิเนชัน

 

4022212

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1 (Inorganic Chemistry Laboratory 1)

1 หน่วยกิต (0-3-0)

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการศึกษาสมบัติของธาตุ การเตรียมสารประกอบโคออร์ดิเนชันและการตรวจสอบสารประกอบโคออร์ดิเนชันเบื้องต้น

 

4022214

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 (Inorganic Chemistry Laboratory 2)

1 หน่วยกิต (0-3-0)

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสังเคราะห์ การตรวจสอบลักษณะเฉพาะและการศึกษาปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ สารประกอบโคออร์ดิเนชันและสารประกอบโลหะอินทรีย์  

4021111

เคมี 1 (Chemistry 1)

3 หน่วยกิต (3-0-6)

  โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟและทรานสิชัน ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย  

4021113

เคมี 2 (Chemistry 2)

3 หน่วยกิต (3-0-6)

  สมดุลเคมี กรด-เบส เทอร์โมไดนามิก จลนพลศาสตร์ เคมีอินทรีย์ เคมีนิวเคลียร์
เคมีสิ่งแวดล้อม
 

 

    ตารางสอน    

1/2557
2/2557
1/2558
2/2558
1/2559
2/2559
1/2560