วิดิทัศน์ แนะนำคณะพยาบาลศาสตร์

Statistics Statistics
17722
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month94
LastMonth Last Month353
ThisYear This Year3,347
LastYear Last Year3,350

รายวิชาที่สอน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
         

 

       รายวิชาทฤษฎี              

         1. 4172110  วิทยาการระบาด   (Epidemiology)  2(2-0-4)            

          แนวคิดพื้นฐานและหลักวิทยาการระบาด ปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยสามทางวิทยาการ ระบาด  สถิติชีพ รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด นิเวศวิทยาของมนุษย์ ธรรมชาติของการ เกิดโรค หลักการป้องกันโรค วิทยาการระบาดเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ การสอบสวนและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค 

            มคอ.

          2. 4172401 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 2(2-0-4)             

          แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการและวิธีการส่งเสริมพฤติกรรม 6 อ. ได้แก่ อาหาร อารมณ์ อโรคยา อากาศ ออกกำลังกาย อนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างเสริมพลังอำนาจแก่บุคคล ครอบครัว ชุมชน เพื่อการมีสุขภาพดี

             มคอ.

          3. 4173402 การพยาบาลชุมชน (Community Nursing) 3(3-0-6)    

          แนวคิดและทฤษฎีสุขภาพชุมชนและการพยาบาลชุมชน แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ กลวิธีและนวัตกรรมสาธารณสุข กระบวนการพยาบาลชุมชนที่เน้นการดูแลแบบเอื้ออาทรและการ มีส่วนร่วมของบุคคล กลุ่มคน ครอบครัว ชุมชนและภาคีสุขภาพทั้งภาวะสุขภาพดี ภาวะเสี่ยงและภาวะที่มีปัญหาสุขภาพทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง

            มคอ.

           4. 4174403 การรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care) 2(2-0-4)          

          ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาโรคเบื้องต้น วิธีการประเมินสุขภาพของบุคคลโดย การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการแปลผล เพื่อการวินิจฉัย    แยกโรคในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้น การทำหัตกรรมที่กำหนด การส่งต่อผู้ป่วยตามขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพ  และประเด็นจริยธรรมในการรักษาโรคเบื้องต้น

            มคอ.

          5. 4172107 เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurses)  3(3-0-6)       

          แนวคิดและหลักการทางเภสัชวิทยา การใช้ยา กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียงและพิษของยาการใช้กระบวนการพยาบาลในการให้ยาแก่ผู้รับบริการภายใต้ขอบเขตขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุข  กำหนด ยากลุ่มต่างๆ บัญชียาหลักแห่งชาติ ยาสามัญประจำบ้าน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร วิตามินและอาหารเสริม การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

          มคอ.

       

      รายวิชาปฏิบัติ                             

          1. 4174481 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน  (Community  Nursing Practicum) 3(0-12-0)

              ฝึกปฏิบัติการพยาบาลชุมชนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการการพยาบาลชุมชน วิทยาการระบาด และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้ในการดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน ชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลร่วมกับชุมชน และสหวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

           มคอ.

         2.4174482 ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น (Primary Medical Care Practicum) 2(0-8-0)

             ฝึกปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ครอบคลุมการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การแปลผล การวินิจฉัยแยกโรค ในกลุ่มอาการที่พบบ่อย การรักษาโรคเบื้องต้นทางอายุรกรรมและศัลยกรรม การส่งต่อผู้รับบริการตามขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และสิทธิของผู้รับบริการ

          มคอ.