ภาคเรียนที่ 2/2557

  • 7138810 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง(มคอ.3)

การออกแบบฐานข้อมูลขั้นสูงโดยอิงมาตรฐานของฐานข้อมูล และความมั่นคงของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงกระจาย และการรวมฐานข้อมูล แบบจําลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุแบบจําลองฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ลักษณะสําคัญของภาษาสอบถามรุ่นที่ 3 (SQL3) การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสอบถามข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บแบบคลังข้อมูล OLAP เหมืองข้อมูล ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์การสืบค้นข้อมูล เครื่องมือสําหรับการสืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมูลมัลติมีเดียและการสืบค้นข้อมูลมัลติมีเดีย

ภาคเรียนที่ 1/2557

  • 7133705 คอมพิวเตอร์กราฟิก (มคอ.3)

ศึกษาการวาดภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ การใช้สี เส้น และการจัดแสง สําหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อสื่อความหมายที่เรียบง่าย ชัดเจน พื้นฐานการสร้างภาพ 2 มิติด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพกราฟิกแบบบิตเมป และเวคเตอร์