คุณวุฒิ/การศึกษา
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพยาบาล)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (การพยาบาล)วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2536
- อนุมัติบัตรการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้นส าหรับอาจารย์พยาบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549
- Certificate of Attending the Occupational Health and Research Program
  (Occupational Health) Wakayama Medical U. Japan Research Program,Wakayama Medical U. Japan 2549

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับคณะ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ 2557.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรสมรรถนะคณบดี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2557.

 

ประสบการณ์การทำงาน
- พ.ศ. 2536 - 2538 พยาบาลวิชาชีพ 3 แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2538 - 2540 พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพฯ
- พ.ศ. 2540 - 2554 อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- พ.ศ. 2554 – มิย. 2555  อาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
- มิ.ย. พ.ศ. 2555 – มี.ค.2556 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

- มิ.ย. พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2558 รองคณบดีดูแลงานด้านจัดการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม